رویکرد های پژوهشی در مهندسی عمران و معماری
عنوان نشریه رویکرد های پژوهشی در مهندسی عمران و معماری
درجه علمی علمی ترویجی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز انجمن پژوهش های علمی در مهندسی عمران و معماری
مدیرمسئول سرکار خانم فتاحی
سردبیر محمدمهدی اسماعیل نژاد
تارگاه www.racj.ir
رایانامه info@racj.ir
تلفن
نمابر
صندوق پستی
نشانی
نوع نشریه