فهرست دوره های همایش
مجله علمی تخصصی روانشناسی و علوم رفتاری ایران
عنوان نشریه مجله علمی تخصصی روانشناسی و علوم رفتاری ایران
درجه علمی علمی ترویجی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران
مدیرمسئول .
سردبیر دکتر محمد مهدی اسماعیلی
تارگاه www.psyj.ir
رایانامه psyjjournal@gmail.com
تلفن
نمابر
صندوق پستی
نشانی
نوع نشریه