فصلنامه علمی رویکرد های پژوهشی در علوم اجتماعی
عنوان نشریه فصلنامه علمی رویکرد های پژوهشی در علوم اجتماعی
درجه علمی علمی ترویجی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران
مدیرمسئول سرکار خانم فتاحی
سردبیر دکتر حمید خادم مسجدی
تارگاه www.rassjournal.ir
رایانامه info@rassjournal.ir
تلفن 02128423855
نمابر
صندوق پستی
نشانی
نوع نشریه فصلنامه