فهرست دوره های همایش
دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و فناوری
عنوان نشریه دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و فناوری
درجه علمی علمی تخصصی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز دکتر محمد دوستی زاده
مدیرمسئول دکتر محمد دوستی زاده
سردبیر دکتر رزیتا جمیلی اسکویی
تارگاه https://jnaect.ir/fa/
رایانامه info@jnaect.ir
تلفن 09050265032
نمابر
صندوق پستی
نشانی
نوع نشریه فصلنامه