فهرست دوره های همایش
پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی
عنوان نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی
درجه علمی علمی تخصصی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز دکتر مجتبی رضایی راد
مدیرمسئول دکتر مجتبی رضایی راد
سردبیر دکتر مریم تقوایی یزدی
تارگاه https://j.armh.ir/
رایانامه
تلفن 09111564712
نمابر
صندوق پستی
نشانی مازندران، ساری، دانشگاه آزاد اسلامی
نوع نشریه فصلنامه