فهرست دوره های همایش
نشریه علمی تخصصی مدیران مبتکر
عنوان نشریه نشریه علمی تخصصی مدیران مبتکر
درجه علمی علمی تخصصی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز دکتر زهرا منتظری
مدیرمسئول دکتر زهرا منتظری
سردبیر دکتر زهرا منتظری
تارگاه https://modiranemobtaker.ir/
رایانامه journal@modiranemobtaker.ir
تلفن 88753885
نمابر
صندوق پستی
نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، پلاک 326، واحد 6 کد پستی: 1577916415
نوع نشریه فصلنامه