فهرست دوره های همایش
تمدن حقوقی
عنوان نشریه تمدن حقوقی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز یاسر شاکری
مدیرمسئول دکتر سبحان طیبی
سردبیر دکتر عباس پورهاشمی
تارگاه http://www.pzhfars.ir/
رایانامه pzh.fars@gmail.com
تلفن 09022517597
نمابر
صندوق پستی
نشانی شیراز
نوع نشریه فصلنامه