فهرست دوره های همایش
فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی
عنوان نشریه فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی
درجه علمی
زبان اصلی
زبان دوم
صاحب امتیاز خانم دکتر متینه مقدم
مدیرمسئول خانم دکتر متینه مقدم
سردبیر آقای دکتر امیر جبلی
تارگاه https://bumara.ir/
رایانامه BMapp2019@yahoo.com
تلفن ۰۹۲۲۶۲۸۷۳۰۲
نمابر
صندوق پستی
نشانی
نوع نشریه