فهرست دوره های همایش
مجله قطعه سازان صنعت
عنوان نشریه مجله قطعه سازان صنعت
درجه علمی
زبان اصلی
زبان دوم
صاحب امتیاز شرکت محور ماشین دوار
مدیرمسئول جناب آقای دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
سردبیر جناب آقای مهندس سید محمدرضا حسینی علی آباد
تارگاه
رایانامه taherzadeh.res@gmail.com
تلفن 09166066195
نمابر
صندوق پستی 6177861480
نشانی اهواز بلوار مدرس شرق شهرک صنعتی شماره 4 خیابان امیرکبیر پلاک 6
نوع نشریه