فهرست دوره های همایش
فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
عنوان نشریه فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
درجه علمی
زبان اصلی
زبان دوم
صاحب امتیاز سرکار خانم سحر افخمی پور
مدیرمسئول جناب آقای دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
سردبیر جناب آقای مهندس سید محمدرضا حسینی علی آباد
تارگاه
رایانامه taherzadeh.res@gmail.com
تلفن 09361578210
نمابر
صندوق پستی 6177646453
نشانی اهواز سپیدار خیابان 3 پلاک 5۲ واحد 5
نوع نشریه