فهرست دوره های همایش
فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
عنوان نشریه فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
درجه علمی
زبان اصلی
زبان دوم
صاحب امتیاز جناب آقای دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
مدیرمسئول جناب آقای دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
سردبیر جناب آقای مهندس سید محمدرضا حسینی علی آباد
تارگاه
رایانامه taherzadeh.res@gmail.com
تلفن 09361578210
نمابر
صندوق پستی 6177646453
نشانی اهواز سپیدار خیابان 3 پلاک ۷۲ واحد ۷
نوع نشریه