فهرست دوره های همایش
رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری
عنوان نشریه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری
درجه علمی علمی تخصصی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز موسسه پژوهشی کارینو
مدیرمسئول مهندس محمد شاه محمدی
سردبیر مهندس پروانه کیانی
تارگاه http://majournal.ir/index.php/ma
رایانامه editor@majournal.ir
تلفن 01333424261
نمابر
صندوق پستی 4145985715
نشانی رشت، کمربندی شهید بهشتی، خیابان شهید نظری، کوچه دهم، پلاک 305/1
نوع نشریه