فهرست دوره های همایش
فصل نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
عنوان نشریه فصل نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
درجه علمی علمی تخصصی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز دکتر آرش امرایی
مدیرمسئول دکتر آرش امرایی
سردبیر دکتر احمد کازرونی
تارگاه www.qpjournal.ir
رایانامه Parasijournal@gmail.com
تلفن 09163675702
نمابر
صندوق پستی
نشانی
نوع نشریه