فهرست دوره های همایش
مجلـه‌ علمی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و اسلامی
عنوان نشریه مجلـه‌ علمی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و اسلامی
درجه علمی علمی ترویجی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران
مدیرمسئول سرکار خانم فقیه نیا
سردبیر دکتر حمید خادم مسجدی
تارگاه http://rhij.ir/
رایانامه info@rhij.ir
تلفن 02188651872
نمابر
صندوق پستی
نشانی
نوع نشریه