فهرست دوره های همایش
پژوهش های تولید گیاهی
عنوان نشریه پژوهش های تولید گیاهی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیرمسئول دکتر کامبیز مشایخی
سردبیر دکتر کامبیز مشایخی
تارگاه http://jopp.gau.ac.ir/
رایانامه
تلفن 017132430522
نمابر 017132430522
صندوق پستی 487-49175
نشانی گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر مجلات
نوع نشریه فصلنامه