فهرست دوره های همایش
پژوهش در نشخوارکنندگان
عنوان نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیرمسئول علی نجفی نژاد
سردبیر نورمحمد تربتی نژاد
تارگاه http://ejrr.gau.ac.ir/
رایانامه Toghdory@yahoo.com
تلفن 1712220320
نمابر
صندوق پستی 336
نشانی ایران، گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دفتر مجلات دانشگاه، مجله پژوهش در نشخوارکنندگان
نوع نشریه