فهرست دوره های همایش
متافیزیک
عنوان نشریه متافیزیک
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول دکتر علی کرباسی زاده
سردبیر دکتر غلامحسین توکلی
تارگاه http://mph.ui.ac.ir/
رایانامه mph@res.ui.ac.ir
تلفن 37934164 (31) 98
نمابر
صندوق پستی
نشانی اصفهان، میدان آزادی خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر نشریه متافیزیک
نوع نشریه دوفصلنامه