فهرست دوره های همایش
ماشین‌ های کشاورزی
عنوان نشریه ماشین‌ های کشاورزی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشكده كشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مدیرمسئول دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی
سردبیر دکتر محمدحسین عباسپور فرد
تارگاه https://jame.um.ac.ir/index.php
رایانامه jame@um.ac.ir
تلفن 05138804619
نمابر
صندوق پستی
نشانی ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه ماشین‌های کشاورزی
نوع نشریه دوفصلنامه