فهرست دوره های همایش
لسان مبين
عنوان نشریه لسان مبين
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
مدیرمسئول دکتر فرشید ترکاشوند
سردبیر دکتر احمد پاشازانوس
تارگاه http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
رایانامه lesunemobin@ikiu.ac.ir
تلفن 02833901634
نمابر
صندوق پستی 5599- 34149
نشانی قزوین- دانشگاه بین المللی امام خمینی«ره»- دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی- دفتر فصلنامه­ی لسان مبین
نوع نشریه فصلنامه