فهرست دوره های همایش
هستی و شناخت
عنوان نشریه هستی و شناخت
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه مفید
مدیرمسئول دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
سردبیر دکتر سید ضیاء موحد
تارگاه http://philosophy.mofidu.ac.ir/
رایانامه ebrahimmusavi42@gmail.com
تلفن 02166710735
نمابر
صندوق پستی
نشانی
نوع نشریه دوفصلنامه