فهرست دوره های همایش
غرب شناسی بنیادی
عنوان نشریه غرب شناسی بنیادی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
مدیرمسئول مهدی بنایی جهرمی
سردبیر حسین کلباسی
تارگاه http://occidentstudy.ihcs.ac.ir/
رایانامه daftaremajalleh@gmail.com
تلفن 88046891
نمابر
صندوق پستی 14155/6419
نشانی تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسی
نوع نشریه دوفصلنامه