فهرست دوره های همایش
جامعه پژوهی فرهنگی
عنوان نشریه جامعه پژوهی فرهنگی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
مدیرمسئول نعمت الله فاضلی
سردبیر احمد کتابی
تارگاه http://socialstudy.ihcs.ac.ir/
رایانامه daftaremajalleh@gmail.com
تلفن 88046891
نمابر
صندوق پستی 6419
نشانی تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده علوم اجتماعی
نوع نشریه دو فصلنامه