فهرست دوره های همایش
سلامت اجتماعی
عنوان نشریه سلامت اجتماعی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیرمسئول دکتر احمد رضا فرسار
سردبیر دکتر علی اصغر کلاهی
تارگاه http://ch.sbmu.ac.ir/
رایانامه chj@sbmu.ac.ir
تلفن 02122220980
نمابر 02126411317
صندوق پستی
نشانی تهران، خیابان دکتر شریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، کوچه هدیه، پلاک 9، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
نوع نشریه فصلنامه