رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری
عنوان نشریه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری
درجه علمی علمی تخصصی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز آقای مهندس شاه محمدی
مدیرمسئول مهندس محمد شاه محمدی
سردبیر
تارگاه http://majournal.ir/
رایانامه info@majournal.ir
تلفن 01333424261
نمابر 01333424261
صندوق پستی 4145985715
نشانی رشت، کمربندی شهید بهشتی، خیابان شهید نظری، کوچه دهم
نوع نشریه فصلنامه