فهرست دوره های همایش
حكمت معاصر
عنوان نشریه حكمت معاصر
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیرمسئول اعظم قاسمی
سردبیر طاهره کمالی‌زاده
تارگاه http://wisdom.ihcs.ac.ir/
رایانامه hekmatmoaser@gmail.com
تلفن 02188614299
نمابر
صندوق پستی
نشانی تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (64غربی)، جنب مجتمع آ.اس.پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نوع نشریه دوفصلنامه