فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
برگزارکننده موسسه آموزش عالي علامه خويي و موسسه آموزش عالي معراج
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://www.modiranconf.com/fa/
رایانامه info@modiranconf.com
تلفن 09190686490
نشانی کرج
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//