فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
برگزارکننده موسسه توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://espconf.ir
رایانامه info@espconf.ir
تلفن 0217033590
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//