فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
برگزارکننده موسسه آموزش عالی صالحان
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://www.pe-ss.ir/
رایانامه info@pe-ss.ir
تلفن 02188614014
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//