فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس الکترونیکی کاربرد مدل سازی در صنعت و تحلیل فرآیند ها
برگزارکننده شرکت تعاونی آموزش فرزانگان دانش راه
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://amipa2018.ir/fa/
رایانامه Info@Amipa2018.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//