فهرست دوره های همایش
چهارمین کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکننده اندیشکده اشراق
تاریخ برگزاری 1401/10/30
تارگاه eslf.ir
رایانامه info@eslf.ir
تلفن 02536648600
نشانی قم، خیابان کیوانفر، خیابان شهید مطهری، مجتمع تندیس، واحد3232
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/10/25
تاریخ ارسال مقالات
1401/10/20
تاریخ برگزاری
1401/10/30