فهرست دوره های همایش
نخستین جشنواره کتاب و پایان نامه دانشگاهی استاد مرتضی مطهری
برگزارکننده انتشارات فرزانگان دانش
تاریخ برگزاری 1401/8/24
تارگاه http://motaharifest.ir/
رایانامه info@motaharifest.ir
تلفن 02532932811
نشانی قم، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید مطهری، شماره 5218
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/5/20
تاریخ ارسال مقالات
1401/5/15
تاریخ برگزاری
1401/8/24