فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان
برگزارکننده شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی و موسسه ی فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان
تاریخ برگزاری 1401/3/6
تارگاه entrepreneur.confnashr.ir
رایانامه h.r.ghanooni@gmail.com
تلفن 03134203004-6
نشانی ایران، اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک 66، موسسه فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/3/3
تاریخ ارسال مقالات
1401/3/1
تاریخ برگزاری
1401/3/6