فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم قتصاد، مدیرت و حسابداری
برگزارکننده موسسه همایش گستران سبزواران
تاریخ برگزاری 1400/08/27
تارگاه http://ssp.hgconf5.ir/
رایانامه conf.gostaran@gmail.com
تلفن 03443219775
نشانی کرمان -جیرفت

وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
22 /8/ 1400
تاریخ ارسال مقالات
24 /8/ 1400
تاریخ برگزاری
1400/08/27