فهرست دوره های همایش
ششمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران
برگزارکننده موسسه همایش گستران سبزواران
تاریخ برگزاری 1400/08/20
تارگاه http://hgsmgnl6.ir/
رایانامه conf.gostaran@gmail.com
تلفن 03443219775
نشانی کرمان -جیرفت
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1400/8/17
تاریخ ارسال مقالات
1400/8/5
تاریخ برگزاری
1400/08/20