فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی
برگزارکننده موسسه آموزش عالی آپادانا
تاریخ برگزاری 1400/07/29
تارگاه https://pass.apadana.ac.ir/fa/
رایانامه
تلفن 07133605051داخلی 113
نشانی شیراز، میدان معلم ِ ایمان شمالی ِ روبروی بانک سپه موسسه آموزش عالی آپادانا
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1400/07/25
تاریخ ارسال مقالات
1400/7/26
تاریخ برگزاری
1400/07/29