فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی سلامت و روان
برگزارکننده موسسه آموزش عالی آپادانا
تاریخ برگزاری 1400/12/05
تارگاه https://mhp.apadana.ac.ir/fa/
رایانامه
تلفن 07133605051داخلی 113
نشانی شیراز، میدان معلم ِ ایمان شمالی ِ روبروی بانک سپه موسسه آموزش عالی آپادانا
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1400/12/2
تاریخ ارسال مقالات
1400/11/15
تاریخ برگزاری
1400/12/05