فهرست دوره های همایش
همایش ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه)
برگزارکننده وسسه اموزش عالی حوزوی امام حسین یزد
تاریخ برگزاری 1400/07/22
تارگاه https://farhang.yazd.ir/
رایانامه emamhosseinyazd@gmail.com
تلفن 09924271963
نشانی یزد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1400/6/19
تاریخ ارسال مقالات
1400/6/20
تاریخ برگزاری
1400/07/22