فهرست دوره های همایش
دومین دوره بین المللی و چهارمین دوره ملی جشنواره تالیفات برتر علمی، جایزه ویژه خیام
برگزارکننده اندیشکده اشراق، موسسه آموزش عالی تاج افغانستان و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ برگزاری 1400/06/30
تارگاه http://khayyamaward.ir/
رایانامه info@ibtf.ir
تلفن 02128426637
نشانی قم خیابان امام خمینی مجتمع تندیس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1400/5/21
تاریخ ارسال مقالات
1400/5/23
تاریخ برگزاری
1400/06/30