فهرست دوره های همایش
جشنواره ملی نوآوری در علوم اجتماعی
برگزارکننده انجمن علوم اجتماعی و مدیریت اجتماعی دانشگاه تبریز
تاریخ برگزاری 1400/05/19
تارگاه https://ssfest.ir/us/
رایانامه tabrizusocial@gmail.com
تلفن
نشانی دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق و علوم اجتماعی - انجمن علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1400/4/16
تاریخ ارسال مقالات
1400/4/17
تاریخ برگزاری
1400/05/19