فهرست دوره های همایش
هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین
برگزارکننده اندیشکده اشراق
تاریخ برگزاری 1401/4/17
تارگاه http://geoc.ir/
رایانامه info@geoc.ir
تلفن 025-36648600
نشانی قم-خیابان شهید بهشتی-خیابان شهید مطهری-خیابان شهیدان حسنی-مجتمع تندیس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/4/7
تاریخ ارسال مقالات
1401/4/10
تاریخ برگزاری
1401/4/17