فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش ملی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی ایران
برگزارکننده اندیشکده اشراق
تاریخ برگزاری 1401/4/17
تارگاه http://ncch.ir/
رایانامه info@ncch.ir
تلفن 025-36648600
نشانی قم-خیابان شهیدبهشتی-خیابان شهید مطهری-خیابان شهیدان حسنی- مجتمع تندیس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/4/7
تاریخ ارسال مقالات
1401/4/10
تاریخ برگزاری
1401/4/17