فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق
برگزارکننده دانشگاه شهید چمران اهواز و تحت حمایت سیویلیکا
تاریخ برگزاری 1399/09/26
تارگاه http://aree1.ir/
رایانامه Info@Aree1.Ir
تلفن 06133330014 الی 17 داخلی 5630
نشانی بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه برق
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/8/10
تاریخ ارسال مقالات
1399/8/26
تاریخ برگزاری
1399/09/26