فهرست دوره های همایش
اولین همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و تحت حمایت سیویلیکا
تاریخ برگزاری 1399/08/20
تارگاه http://health-corona.iaun.ac.ir/fa/
رایانامه health-corona@iaun.ac.ir
تلفن 03142292206
نشانی اصفهان- نجف اباد- دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد- مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/8/15
تاریخ ارسال مقالات
1399/8/8
تاریخ برگزاری
1399/08/20