فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی
برگزارکننده شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
تاریخ برگزاری 1399/06/25
تارگاه http://iccad.ir/fa/
رایانامه
تلفن ۰۲۱۷۱۰۵۳۱۹۹
نشانی ایران، تهران، بزرگراه ارتش، ابتدای جاده لشگرک، ابتدای خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور دفتر مرکزی شبکه دانشگاه های جهان اسلام
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/4/31
تاریخ ارسال مقالات
1399/5/10
تاریخ برگزاری
1399/06/25