فهرست دوره های همایش
چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
برگزارکننده موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
تاریخ برگزاری 1399/09/27
تارگاه http://www.scarsti.ir/fa/
رایانامه info@scarsti.ir
تلفن
نشانی ایلام
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/9/25
تاریخ ارسال مقالات
1399/9/25
تاریخ برگزاری
1399/09/27