فهرست دوره های همایش
پنجمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
برگزارکننده موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
تاریخ برگزاری 1399/09/27
تارگاه https://www.2scmahi.ir/fa/
رایانامه info@2scmahi.ir
تلفن
نشانی ایلام
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/9/25
تاریخ ارسال مقالات
1399/9/25
تاریخ برگزاری
1399/09/27