فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران اردبیل: مخاطرات، عملکرد و ایمنی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تاریخ برگزاری 1399/06/19
تارگاه http://nccea.ir/fa/
رایانامه ncceardabil@gmail.com
تلفن ۰۴۵-۳۱۷۴۵۳۸۶-۳۱۷۴۵۶۴۷
نشانی میدان بسیج-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل-دانشکده فنی مهندسی-دبیرخانه کنفرانس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/5/30
تاریخ ارسال مقالات
1399/6/8
تاریخ برگزاری
1399/06/19