فهرست دوره های همایش
شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی
برگزارکننده دانشگاه کردستان
تاریخ برگزاری 1398/09/27
تارگاه https://conf.uok.ac.ir/shic/Default.aspx?Lang=fa
رایانامه
تلفن
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/9/25
تاریخ ارسال مقالات
1398/9/15
تاریخ برگزاری
1398/09/27