فهرست دوره های همایش
ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
برگزارکننده دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ برگزاری 1398/08/28
تارگاه https://iicee2019.um.ac.ir/
رایانامه iicee2019@um.ac.ir
تلفن ۰۵۱۳۸۸۰۶۱۰۴
نشانی مشهد – میدان آزادی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی - دبیرخانه ششمین همایش آموزش مهندسی ایران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1398/4/31
تاریخ برگزاری
1398/08/28