فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
برگزارکننده دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری 1398/10/03
تارگاه http://entconf.sharif.ir/
رایانامه Entconf@sharif.ir
تلفن ۰۲۱۶۶۱۶۶۳۳۵
نشانی تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1398/8/15
تاریخ برگزاری
1398/10/03